รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (พัฒนาสื่อผสม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศชาย หรือเพศหญิง
  2.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4.มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์โดยพัฒนาเองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ อาทิ HTML, HTML5, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้ CMS หรือ Framework ต่าง ๆ
  5.มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Infographic, Motion graphic
  6.มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบทความทางด้าน IT เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ จะได้รับ
  การพิจารณาเป็นพิเศษ
  7.มีประสบการณ์ในการทำสื่อ Interactive ต่าง ๆ รวมถึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Streaming Media, Streaming Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.งานพัฒนา ออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2.งานพัฒนา ออกแบบระบบ และจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3.งานพัฒนา Template, UI/UX ของเว็บไซต์ สำหรับรองรับ Platform ต่าง ๆ
  4.รับผิดชอบดูแล และวางแผนการบริหารจัดการเนื้อหา (Content) ของเว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ให้มีเนื้อหาน่าสนใจ และทันสมัยตามเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน
  5.เขียนบทความ เรียบเรียงบทความ เขียนข่าวกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง
  6.วางแผนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7.วางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
  8.วางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และดำเนินการให้สามารถจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานได้
  9.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2.สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3.สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
  4.สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

  หากมีประสบการณ์การทำงานตรงตามตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ