รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. หากมีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  5. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนและโครงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรม, การวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และการออกแบบแปลนแผนผังทางด้านวิศวกรรม การควบคุมและบริหารงานวิศวกรรม, ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียนด้าน การเขียนแบบ Auto Cav เบื้องต้น

  2. สอบปฏิบัติด้าน การอ่านแบบระบบไฟฟ้า

  3. สอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :