รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)  
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป การจัดการ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), โปรแกรมสำเร็จรูปทางการศึกษา
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ ละเอียด ชอบงานเกี่ยวกับตัวเลข จัดเก็บ filing ค้นข้อมูลได้
  6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดีมาก หรือมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ/ ภาษาอื่นๆ (แนบใบรับรองผลการทดสอบคะแนนมาด้วย)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการเพื่อขอการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
  2. บันทึกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรผู้เข้าประชุมวิชาการหรืออ่านบทความ
  3. จัดการข้อร้องเรียนของเภสัชกรผู้เข้าประชุมวิชาการหรืออ่านบทความหากมีข้อสงสัย
  4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการนิเทศหน่วยงานในเครือข่าย
  5. จัดทำระบบจัดเก็บเอกสารที่สามารถดูข้อมูลได้อย่าง real time
  6. จัดทำรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องด้วยการใข้โปรแกรมคอมพิวเตอรช่วยสอน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ