รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
 • เปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  คุณวุฒิปริญญาเอก    ทางด้าน  สาขาธรณีวิทยา  สาขาปฐพีวิทยา   สาขาทรัพยากรน้ำ   สาขามลพิษสิ่งแวดล้อม (ทางอากาศ)   สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร    สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม   สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สาขาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  สาขานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม    หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ที่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  ข้อใดข้อหนึ่ง ในการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

  TOEFL (ITP)

   

  TOEFL (IBT)

   

  TOEFL (CBT)

   

  IELTS

   

  MU GRAD   Test

  ๕๕๐

  ๗๙

  ๒๑๓

  ๘๐

   

   

   

   3. มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลำปาง หรือภาคเหนือ หรือสามารถไปปฏิบติงานที่ศูนย์ฯ จังหวัดลำปางได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  งานสอน

  2.  งานวิจัย

  3.  งานบริการวิชาการแก่สังคม

  4.  งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

  5.  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์  นำเสนอผลงาน หรือสอบสอน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณปริญญาเอก  31,500  บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415000 ต่อ 1118
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :