รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  22 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ทั้งนี้นับจากวันประกาศรับสมัคร
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา และ
  5. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS, Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint, Access) ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษ ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (ทดสอบ Listening และ Reading)
  8. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  10. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ตารางสอน เชิญอาจารย์พิเศษ หลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
  2. บริหารจัดการด้านการสอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
  3. บริหารจัดการรับสมัครนักศึกษาระดับหลังปริญญา
  4. บริหารจัดการและดำเนินการจัดหา จัดซื้อ/จัดจ้าง สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนการสอนหลักสูตรหลังปริญญา ตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุของคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
  5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน รวบรวมและสรุปแผนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
  6. จัดกิจกรรมและประสานงานการจัดกิจกรรมหลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
  7. รวบรวม จัดทำข้อสอบ คุมสอบ คัดแยกและจัดเก็บข้อสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
  8. ติดตาม รวบรวม และสรุปคะแนนทุกรายวิชาให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประมวลผลการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
  9. บันทึกผลการศึกษาในระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย
  10. งานบริการและสวัสดิการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าสอน ค่าพาหนะ และพัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน งานวิจัย การสอบปฏิบัติ นักศึกษาหลังปริญญาและอาจารย์  
  11. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของงานการศึกษาหลังปริญญา
  12. จัดประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ เตรียมห้องสอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลังปริญญา
  13. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านกิจกรรม การเรียนการสอน และการสอบ
  14. ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา
  15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รอบแรก    พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ

  รอบสอง    สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง)

                 สอบปฏิบัติ (ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์)

  รอบสาม    สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ