รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์ การการตลาด ที่เกี่ยวกับด้านงานการศึกษา)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์การทำงานการประชาสัมพันธ์ การตลาด ที่เกี่ยวกับด้านงานการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาด หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานการประชาสัมพันธ์ การตลาด ที่เกี่ยวกับด้านงานการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงาน (Job Description)

       นักประชาสัมพันธ์และการตลาด ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยม
  2. กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงด้านลูกค้าสัมพันธ์ของคณะฯ เชิงรุก
  3. ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน สรุปรายงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
  4. ติดต่อสื่อสาร และ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้งานสื่อสารองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายของคณะฯ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศและนานาชาติ
  5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี – ป.เอก การอบรมบริการวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
  6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี และสามารถสื่อสารในที่สาธารณะได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการคัดเลือก    พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ