รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองวิเทศสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางด้านศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารจัดการ

  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนน
  ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 4
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน
  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PowerPoint Presentation/ Excel และ Social Network ได้เป็นอย่างดี

  5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหา สรุปเหตุผลและเสนอแนะ

  6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองด้านการต่างประเทศ

  7. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  8. เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  9. มีความกระตือรือร้น มีทัศนคตดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 22,750 บาท

  ยังไม่รวมเงินเพิ่ม หากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ