รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  9 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านเวชัณฑ์ที่ใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สาขาสาธารณสุข สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  4. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและประสานงานเพื่อคัดเลือกเวชภัณฑ์ หรืออวัยวะเทียมเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค, จัดทำข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งาน และนำข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเข้าระบบบริหารจัดการทางสารสนเทศ, รับผิดชอบควบคุมวัสดุคงคลัง ให้บรรลุเป้าหมายของคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือการใช้งานเวชภัณฑ์เบื้องต้น ที่สามารถตรวจสอบคุณลักษณะที่เหมาะสมของรายการเวชภัณฑ์ หรืออวัยวะเทียมเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค

  สอบปฏิบัติ คอมพิวเตอร์ Excel Advance เช่น Vlookup, Pivot หรือวิเคราะห์สถิติจาก Excel

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ