รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาคสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  21 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ในการสอน หรือเป็นผู้ช่วยสอนที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือทำการวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในสาชาดังกล่าว มาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือทางด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หรือทางด้านการบริหารงานยุติธรรม หรือกระบวนการยุติธรรม หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองจากภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ

                     2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือการบริหารงานยุติธรรม หรือกระบวนการยุติธรรม หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ที่ ก.พ. รับรองจากภายใน ประเทศ หรือจากต่างประเทศ

                     3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่ ก.พ. รับรองจากภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ

                     4. หากมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือทั้งสองระดับ

                     5. หากมีประสบการณ์ในการสอน หรือเป็นผู้ช่วยสอนที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือทำการวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาดังกล่าว จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน กระทรวง กรม เหล่านี้ มาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาให้ความสำคัญมากขึ้น

                     6. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                     - ILETS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                     - TOEF IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

                     - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

                     - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

             ทั้งนี้ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   31,500 บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ