รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการช่างศิลป์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  31 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญาญาตรี สาขาออกแบบ, นิเทศศิลป์,ศิลปกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. เพศชาย (ไม่จำกัดอายุ)

  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และโปรแกรม Adobe Photoshop

  4. หากมีความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น  เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เป็นต้น (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  6. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีจิตบริการ และอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. จัดทำงานป้าย ตัด ติด ตัวอักษร
  2. ปฏิบัติงานด้านสติ๊กเกอร์ เช่น ทำต้นแบบเพื่อการตัดสติ๊กเกอร์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. ดูแลครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานป้าย งานBackdrop ของหน่วยบริหารสถานที่
  4. จัดทำโปสเตอร์สำหรับกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน, สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์, การทดลองปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      

  คุณวุฒิปริญญาตรี : 15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)                           

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

  - ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ