รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  28 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  9 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดแล้ว  

  ๒.  สามารถให้การรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

  ๓.  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office , Internet และ Intranet ได้

  ๔.  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

  ๕.  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลภายในและระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

  ๖.  หากมีประสบการณ์ทางด้านกายภาพบำบัดผู้ป่วยระบบประสาท และผู้ป่วยเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  ให้การบริการตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกตามที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูส่งปรึกษา ดังนี้

  ๑.๑ ให้การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบต่าง ๆ 

  ๑.๒ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคทรวงอกโดยใช้เทคนิคเฉพาะด้านกายภาพบำบัดที่เหมาะสม เช่น การจัดท่าระบายเสมหะ เคาะปอด สั่นปอด ดูดเสมหะ และอื่น ๆ 

  ๑.๓ ให้การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบต่าง ๆ 

  ๑.๔ ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดหรือบกพร่องของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบบัดที่เหมาะสม และให้การรักษาโดยการบริหารกล้ามเนื้อให้โปรแกรมออกกำลังกายได้

  ๑.๕ ให้การรักษาด้วยหัตถการหรือเทคนิคเฉพาะด้านกายภาพบำบัด เช่น mobilization , manipulation, therapeutic exercise, massage และอื่น ๆ ได้

  ๑.๖ ให้การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยธาราบำบัด โดยการให้โปรแกรมออกกำลังกาย ร่วมกับการใช้เทคนิคทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทได้

  ๑.๗ ให้ความรู้และแนะนำผู้ป่วยในการบริหารกล้ามเนื้อ การยืดกล้ามเนื้อ การออกกำลังที่เหมาะสม รวมทั้งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเพื่อป้องกันอาการปวด

  ๑.๘ ให้ความรู้และแนะนำผู้ป่วยในการใช้เครื่องช่วยเดิน กายอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ช่วยพยุง ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี

  ๑.๙ ให้ความรู้และนำนำผู้ป่วย และญาติในการช่วยเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

  ๒ ดูแลผู้ป่วยแทนนักกายภาพบำบัดที่ลาราชการ

  ๓. ร่วมประชุมในกลุ่มงานกายภาพบบัด กลุ่มระหว่างหน่วยงาน และฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Team meeting)

  ๔. ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เช่น กิจกรรม 5 ส, ระบบลีน เป็นต้น

  ๕. ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการหรือบริการชุมชน ในโครงการต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๖. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑.สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง)

  ๒. สอบปฏิบัติด้านกายภาพบำบัดคลินิก

  ๓.สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2849-6600 ต่อ 1047 งานทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ