รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (การเงินรับสนับสนุน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  18 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  37 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา การบัญชี การเงิน การธนาคาร และบริหารธุรกิจ

  ๒. อายุไม่เกิน 37 ปีบริบูรณ์

  ๓.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  ๔. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

  ๕.สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

  ๖.มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี

  ๗. หากมีประสบการด้านการเงิน และสามารถใช้ระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการรับเงิน เพื่อออกใบเสร็จเงินให้ถูกต้อง

  ๒. ตรวจสอบข้อมูลและนำส่งข้อมูลที่รับชำระไปยังระบบบัญชี

  ๓. กระทบยอดรายได้ที่ได้รับชำระประจำวัน

  ๔. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลด้านรายได้ตามข้อตกลงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๕.ตรวจสอบรายละเอียดและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากะนาคาร (ด้านรับ)

  ๖.ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2849-6600 ต่อ 1047 งานทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ