รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การตลาด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการตลาด
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    การจัดการธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. มีความรู้ ความสามารถ ด้านโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี  
  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน และต้องไม่หมดอายุ              ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  5. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  6. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และแผนการตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์ฯ
  2. ปฏิบัติงานตามแผนการตลาด และแผนกิจกรรมทางการตลาด ได้อย่างมีมาตรฐาน
  3. ประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดภายใต้แผนกลยุทธ์และแผนการตลาดของศูนย์ฯ
  4. ขยายช่องทางการตลาดใหม่
  5. บริหารจัดการดูแลยอดขาย ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด
  6. ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เช่น สภาวะแวดล้อมทางการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  7. ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทสินค้า
  8. วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า เพื่อกำหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสม
  9. ปฏิบัติงานในส่วนการรับสั่งและการส่งสินค้า ตามที่ศูนย์ฯมอบหมาย
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   1. การธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015,ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     มอก. 18001 และระบบมาตรฐานการใช้และการดูแลสัตว์ทดลองตามมาตรฐาน  AAALAC  International  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด

              10.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ / มหาวิทยาลัย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :