รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการหน่วยงาน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานรังสีเทคนิค
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๒. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา

  ๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

  ๔. มีความรู้ ความสามารถในการช่วยงานและสนับสนุนงานบริหารงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๖. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

  ๗. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

  ๙. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความใส่ใจการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        ๑. งานบริการ (เคาท์เตอร์)

           ๑.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการตรวจทางรังสีวิทยาเบื้องต้นได้

           ๑.๒ ลงทะเบียนการตรวจของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล

           ๑.๓ นัดหมายผู้ป่วยในการตรวจทางรังสีวิทยา

           ๑.๔ ให้บริการการขอผลอ่าน และภาพทางรังสีวินิจฉัยแก่ผู้ป่วย

           ๑.๕ จำแนก และจัดเรียงใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาโดยจัดเก็บเป็นรายเดือน

           ๑.๖ จัดทำเอกสารสำหรับผู้ป่วยตรวจ MRI

          ๑.๗ โทรศัพท์แจ้งเตือนผู้ป่วยในการนัดหมายตรวจทางรังสีวิทยา และจัดทำสถิติการติดตามนัดหมายผู้ป่วย 

     ๒. งานสารบรรณ

         ๒.๑ จัดทำ และลงทะเบียนหนังสือราชการหรือเอกสารนำเข้าและส่งออกงานรังสีเทคนิค

        ๒.๒ แจกจ่ายเอกสารหรือหนังสือราชการของงานรังสีเทคนิคให้กับหน่วยงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

        ๒.๓ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและหน่วยงานภายนอก

        ๒.๔ แยกหมวดหมู่เอกสารเพื่อจัดเก็บให้ง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง

   ๓. งานพัสดุ

       ๓.๑ จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

       ๓.๒ ควบคุมดูแล ตรวจสอบครุภัณฑ์ พัสดุของคลังต่างๆ และดำเนินการเบิกจากหน่วยงานส่วนกลางให้เพียงพอต่อการใช้งาน

   ๔. งานนโยบายและแผน

      ๔.๑ ร่วมช่วยและสนับสนุนการจัดทำนโยบายและแผนงานของงานรังสีเทคนิคให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ และมหาวิทยาลัย

  ๕. งานการศึกษา

       ๕.๑ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลจากงานรังสีเทคนิค

      ๕.๒ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการประสานงานเรื่องนักศึกษาฝึกงาน รวบรวมและสรุปผลการฝึกงาน

  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

      ๖.๑ ตัวแทนกิจกรรม 5 ส. หน่วยงาน

      ๖.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  ๑. สอบสัมภาษณ์

  ๒. สอบปฏิบัติด้านงานธุรการ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2849-6600 ต่อ 1047 งานทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ