รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักบริหารความเสี่ยง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  10 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องในภารกิจ (BCM) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ/สถิติประยุกต์ การศึกษา การบริหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. รับเฉพาะเพศหญิง
  3. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office / Power Point Presentation / Excel และ Social Network
  5. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และมีทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่งานสำคัญจะหยุดชะงักจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ในภารกิจและกระบวนงานสำคัญของคณะฯ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษาและบุคลากร การบริการทางการแพทย์ และการวิจัย
  2. จัดทำแผน ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management : BCM เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นทุกสถานการณ์ (10 เหตุการณ์ / ภารกิจ) และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
  3. จัดการประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management : BCM ต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะแพยทศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  4. นำเสนอผลการดำเนินงานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management : BCM ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดอบรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management : BCM แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  6. ทดสอบ ซักถาม ประเมิน และทบทวนแผนระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management : BCM
  7. ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท (บวกเพิ่มประสบการณ์หากมี)
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ