รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (งานการเรียนการสอนในด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์อย่างน้อย ๑-๒ ปี ในการวิจัย หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านระบาดวิทยา (Epidemiology)
  2. มีความรู้ความสามารถในการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  4. ถ้ามีประสบการณ์อย่างน้อย ๑-๒ ปี ในการวิจัย หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เขียนโครงร่างงานวิจัย เก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดการข้อมูลการศึกษาวิจัย จัดทำรายงานการวิจัย
  2. นำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และการดำเนินงานของโครงการ (เช่น บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ บทความเผยแพร่ เป็นต้น)
  3. งานการเรียนการสอนในด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ไทย – นานาชาติ) ของสถาบัน
  4. ให้คำปรึกษา และดำเนินการวิจัยร่วมกับคณาจารย์/นักวิจัยของสถาบัน
  5. เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมปรึกษาทางด้านวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์และนำเสนอการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  31,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2380 ต่อ 142
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :