รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ปฏิบัตงานสอน ณ กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำกับประสบการณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนศึกษา (Religious Studies)  สาขาปรัชญา (Philosophy) สาขามานุษยวิทยา(Anthropology)  สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสนาเชิงบูรณาการ
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ NVIVO / SPSS / LISREL
  4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
  6. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  Qualifications:

  1. Doctoral degree or equivalent in the field of Religious Studies, Philosophy, Anthropology, Southeast Asian Studies, or other related fields.

  2. Fluency in written/spoken English, knowledge of Thai if non-Thai citizen.

  3. Having proven knowledge and ability to use computer-assisted programs for the analysis of both qualitative and quantitative data such as NVIVO/ SPSS/ LISAREL.

  4. Having knowledge and understanding of rules, regulations, and other related laws used for performing the duties.

  5. Dedicated to working for the organization.

  6. Experience in teaching and conducting researches will be

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา
  2. ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  Responsibilities:

  1. Perform teaching at both undergraduate and graduate level;

  2. Supervise students’ projects and post-graduate research;

  3. Conduct active research work;

  4. Provide academic services;

  5. Perform other tasks as assigned

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน

  อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม(สำหรับพนักงาน)
  2. ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ปี (สำหรับพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส บุตร โดยเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการ ไม่เกินวงเงินข้างต้น)
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    

  Salary : 31,500 บาท

   

  Other Benefits:

  1. Social Security Fund

  2. Provident Fund.

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800 2630 ต่อ 211
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :