รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สถาปนิก ( งานออกแบบและผังแม่บท )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  30 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  3. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต สามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัย
  2. ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
  3. วิเคราะห์และกลั่นกรองการขออนุมัติใช้ที่ดิน/ ก่อสร้าง และการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ส่วนกลางของส่วนกลาง และส่วนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผังแม่บท
  4. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม
  5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :