รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ( งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองแผนงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์
  ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
  อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล การนำเสนองาน หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS for Windows หรือ การจัดทำ Infographic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
  7. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี และมีจิตบริการ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนและนโยบาย
  2. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
  กับการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์
  3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ
  4. ศึกษาหรือวิจัยเพื่อการพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหา รวมถึงเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
  5. จัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานตรงตามตำแหน่งและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ