รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์ Programmer)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, ICT, Computer Engineer หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application
  3. มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล SQL
  4. มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Mobile Development จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ในมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO29110 หรือ CMMI จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  8. ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงาน (Job Description)

           ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ, Website, Web-based Application, และ Mobile Application บน Platform .NET Technology / Android Technology /Visual Studio Cross Platform Technology เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
  2. มีทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้าน IT แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยจิตสำนึกด้านบริการ
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :