รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานบริหารจัดการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  สามารถขับรถยนต์และถอยรถ เข้า-ออก ในพื้นที่จำกัดได้ดี (หากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่เกิน :
  20 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ ๖

  ๒.  เพศชาย อายุ ๒๐ – ๔๐ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยและผ่านการเกณฑ์ทหาร 

       มาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น                                                                                                                                                                                                                                

  ๓.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นผู้ติดยาหรือสารเสพติด

                                                ให้โทษโดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

  ๔.  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนปลาย และสามารถบันทึก  

       รายงานสรุปปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาการปฏิบัติงานได้

  ๕.  ไม่มีประวัติอาชญากรรมโดยผ่านการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือจากเจ้าหน้าที่

       ตรวจประวัติอาชญากรรม

  ๖. สามารถขับรถยนต์ และถอยรถ เข้า – ออก ในพื้นที่จำกัดได้ดี

     (หากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย   ดังนี้

  ๑. ตรวจรอบบริเวณอาคารของคณะพยาบาลศาสตร์  ตามจุดตรวจที่กำหนด

  ๒. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ภายในเขตความรับผิดชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มิให้สูญหายจากการโจรกรรม

  ๓. ช่วยอำนวยความสะดวกและจัดการด้านการจราจรผ่าน เข้า – ออก และอำนวยความสะดวกในการจอดรถของบุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร์  และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์

  ๔. รายงานเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวัน พร้อมทั้งเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อทราบ

  ๕. หากพบทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ไม่หวังดีหรือผู้ประสงค์ต่อทรัพย์ หรือ เกิดเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบโดยด่วน

  ๖. ต้อนรับ อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อราชการที่คณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  ๗. ห้ามเสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิดก่อนหรือในขณะปฏิบัติหน้าที่

  ๘. ห้ามสูบบุหรี่หรือเล่นการพนันทุกชนิดในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือละทิ้งจุดที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ยกเว้นการออกตรวจจุดต่างๆตามหน้าที่

  ๙. แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี และแขวนบัตรประจำตัวของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ๑๐. รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

  ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ เดือนละ ๘,๖๙o บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ

  ๑,๕oo บาท  รวมเป็น  ๑o,๑๙o  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :