รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานห้องปฏิบัติการ
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  16 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  16 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) อณูชีววิทยา (Molecular Biology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ด้านการเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell culture ใน bioreactor
  - ด้านกระบวนการปลายน้ำ (downstream process) ด้านการทำ protein refolding การทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี (chromatography)
  - การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมอในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
  - การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้ (หากมีความจำเป็นเป็นครั้งคราว)
  5. ชอบความท้าทาย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ช่วยเหลือการวิจัยพัฒนาการผลิตสารชีววัตถุและงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในระดับห้องปฏิบัติการและกึ่งอุตสาหกรรม
  2. จัดทำ บันทึก และจัดเก็บเอกสารวิธีปฏิบัติงานและเอกสารควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยพัฒนาและการผลิต
  3. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจัย รวมทั้ง
  เก็บรักษา บำรุงซ่อมแซมและตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ