รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศหญิง/ ชาย (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ดังต่อไปนี้ 
      - Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)
      - หากสามารถใช้งานโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
      - วิเคราะห์/ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของทางราชการ หรือเอกชน
  5. มีความละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
  6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจที่รักในงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รวบรวมข้อมูลงานวิจัยทุกประเภท อาทิเช่น ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ มีความสามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยและจัดทำเป็นรายงานได้
  2. สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิเช่น TCI, Scopus, WOS, EBSCO, Pubmed เป็นต้น
  3 สืบค้นค่า Quartile, Impact Factor, TJIF
  4. ประสานงานในการเสนอขอทุนวิจัย การได้รับอนุมัติทุน การส่งรายงานความก้าวหน้าและการปิดโครงการของทุนทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ
  5. ประสานงานในโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ และการนำงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม
  6. ประสานงานในด้านมาตรฐานงานวิจัย กฎ ระเบียบด้าน Biodiversity, Biosafety
  7. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย อาทิ การเสนอขอทุนวิจัย ประชุม อบรม
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :