รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  5 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  3. สามารถใช้โปรแกรมระบบการจัดจัดจ้างภาครัฐ e-GP ได้เป็นอย่างดี หรือ ระบบ SAP MU-ERP
  4. มีความรู้ กฎ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. 2560
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
  7. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ภาระงานที่รับผิดชอบ (Job Description)

  1. ดำเนินการตรวจเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยบันทึกข้อมูล้ดวยระบบ MU-ERP และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
  2. บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบงาน MU-ERP หมวดสินทรัพย์ถาวร AM ของบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  3. ดำเนินการโอนมอบสินทรัพย์ให้กับส่วนงานที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจัดซื้อ
  4. จัดทำบัญชีทรัพย์สินมองให้กับหน่วยงานในสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใช้ในการตรวจสอบพัสดุ
  5. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานของบัณฑิตวิทยาลัยในการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์และการยืมพัสดุ
  6. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย
  7. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติ
  8. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

          อัตราเงินเดือน :       อัตราเงินเดือน  19,500 บาท                          

        - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง พ่อ แม่ ภรรยา บุตร

        - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

        - สวัสดิการอื่นๆ ทุนการศึกษาบุตร/ ทุนเรียนดี /บรรเทาความมเดือนร้อน / ประกันสังคม เป็นต้น

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024414125 ext. 215
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ