รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา ( งานทะเบียนและประมวลผล )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  19 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากมีคุณวุฒิด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 4
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน
  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ตได้ในระดับดี
  6. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
  7. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  8. มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น ขยัน มุ่งมั่น อดทน เสียสละ มีความละเอียด รอบคอบในการทำงานได้เป็นอย่างดี
  9. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
  และชดใช้ทุน ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา
  3. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการศึกษา
  4. จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุม
  5. ปฏิบัติงาน ณ One Stop Service
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ