รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานสถานที่ (เปิด – ปิด ห้องเรียน/ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ประจำห้อง ให้มีความพร้อมใช้งาน/ช่วยจัดสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  20 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  3 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ๒. เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๓. หากมีประสบการณ์ด้านดูแลและทำความสะอาด จะพิจารณาได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔. มีสุขภาพร่างการแข็งแรง

  ๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. เปิด – ปิด ห้องเรียน และทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ประจำห้อง ให้มีความพร้อมใช้งาน

  ๒. ช่วยจัดสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดห้องประชุม ช่วยยกโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดสถานที่

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสอบปฏิบัติ
  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินดือน    ๘,๖๙๐   บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ