รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  4 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  26 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  3. มีความรู้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office, Excell, Power Point และ Internet

  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี

  5. มีความรู้และความสามารถ หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานบริการวิชาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานรับนักศึกษา : ประสานงานระหว่างหลักสูตรฯ และ บัณฑิตวิทยาลัย

  2. งานการบริการการศึกษา : ประสานงานระหว่างหลักสูตรฯ บัณฑิตวิทยาลัย และให้บริการกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  3. งานด้านการเงิน : รับผิดชอบการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก

  4. งานด้านพัสดุ : รับผิดชอบจัดทำซื้อ-จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ในประเทศ และต่างประเทศ

  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500 บาท และตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ