รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  21 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ๒. มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และ/หรือ ที่ได้รับการตีพิมพ์ อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมา
  ๓. มีประสบการณ์ในการบริการวิชาการ หรือ ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอกประเทศ
  ๔. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. สอนวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยสอนวิชาบรรยายไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต/ภาคการศึกษา และมีภาระการสอนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยชั่วโมง/ภาคการศึกษา
  ๒. ควบคุมการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๑ เรื่องหรือมากกว่า/ปี
  ๓. ให้คำแนะนปรึกษาโครงการวิจัยต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ในทุกระดับ
  ๔. มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอย่างน้อย ๑ ทุน ต่อปี และ/หรือ ให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอย่างต่อเนื่อง     
  ๕. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๓๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ