รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ด้านพัฒนาหลักสูตร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  7 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  31 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททุกสาขา  โดยหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา หรือ มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี หรือ โท ในสาขาด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาการเรียนรู้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 ด้วย
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันสมัคร
  4. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 4 ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) 40 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 433 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 120 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test 48คะแนนขึ้นไป หรือ MU ELT 70 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (กรุณาแนบเอกสาร)
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • บริหารจัดการและประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เช่น การจัดทําหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น
  • บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชากลางภายใต้การดูแลของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา
  • บริหารจัดการโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกำกับดูแลสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและปฏิบัติ         

  ข้อเขียนความรู้ด้านการพัฒนา/จัดทำหลักสูตร  ภาษาอังกฤษ  

  ข้อสอบปฏิบัติด้าน WORD/EXCEL/POWERPOINT

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าตอบแทน

   

  เงินเดือน: 22,750 บาท

  การเลื่อนเงินเดือนประจำปี

  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  เงินประจำตำแหน่ง

  เงินค่าล่วงเวลา

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4196405-6
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ