รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างประจำเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ  สด.43 มาด้วย
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  5. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานบริการ ต้อนรับ
  6. มีความคิด และเข้าใจในเรื่องงานบริการ
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
  8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  9. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
  10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  11. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) ได้เป็นอย่างดี
  12. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยที่ต้องการติดต่อสอบถาม
  2. ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่มาขอรับการตรวจ หรือแจ้งที่ตั้งของแผนกเวชระเบียน ห้องตรวจ ให้กับผู้ป่วย หรือญาติของผู้ป่วยทราบ ตอบข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนแจกแผ่นพับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับการป้องกันโรคหรือกิจกรรมของศูนย์กายภาพบำบัด
  3. ทำหน้าที่วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิกาย วัดส่วนสูง/ชั่งน้ำหนัก
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ประสานจัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของศูนย์กายภาพบำบัด
  5. จัดทำเอกสาร ข่าวสารความรู้ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์กายภาพบำบัด
  6. สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ตลอดจนจัดทำรายงาน สรุปผลเพื่อเป็นข้อมูล ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
  7. ประสานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก    พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ
  2. รอบสอง    สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง) สอบปฏิบัติ (ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์)
  3. รอบสาม    สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ