รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (กิจการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  13 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาต่อไปนี้ทางการศึกษา ครุศาสตร์ สถิติ บริหาร (ด้านงานการศึกษา) จิตวิทยา ศิลปศาสตร์(ด้านงานการศึกษา) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การบริหารจัดการงานด้านกิจการนักศึกษา และงานพัฒนานักศึกษา
  2. จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
  3. จัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม สรุปค่าใช้จ่ายและจัดทำรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด และหน่วยงานภายนอกคณะฯ
  4. จัดการข้อมูลด้านกิจการนักศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส รายงานความเสี่ยงและวิเคราะห์ระบบงานและข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงาน
  5. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษาในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ Activity Transcript, Mahidol Alumni, ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา, ระบบจัดการโครงการ และเว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา
  6. งานบริการและสวัสดิการของนักศึกษา เช่น การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน ทุนการศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา เป็นต้น
  7. จัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการศึกษา
  8. จัดประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา
  9. ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา
  10. ประชาสัมพันธ์และดูแลระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษา
  11. ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา
  12. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก  พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  2. รอบสอง  สอบข้อเขียน
  3. รอบสาม  สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ