รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทางด้านงานวิเทศสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Arts) สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ชาย / หญิง หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  3. มีอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน และแปล ได้เป็นอย่างดี 6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel
  7. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเอง
  8. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะ และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1). ประสานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ (Outbound Student Exchange Program)
  -จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อกำหนดจำนวนนักศึกษาและสถาบันที่ต้องการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน และงบประมาณทุนที่สนับสนุนโครงการ
  -ดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ
  -จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์โดยคณะกรรมการโครงการเป็นผู้ทำการคัดเลือก
  -ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งที่มี MOU และไม่มี MOU เพื่อดำเนินการส่งนักศึกษาแพทย์ที่ ได้รับคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ
  -ดำเนินการขออนุมัติรายชื่อนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับคัดเลือกและขออนุมัติทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร คณะ ฯ และที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯตามลำดับ
  -จัดเตรียมเอกสารที่ต้องออกโดยคณะ ฯ ตามที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องการ ในการรับสมัคร
  -จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปแลกเปลี่ยนยังสถาบันต่างๆ
  -จัดเตรียมของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาเพื่อมอบให้แก่ผู้ดูแลหรือผู้ประสานงานที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ
  -ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายทุนให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนหลังจบการไปแลกเปลี่ยน
  -ประสานงานเพื่อขอให้นักศึกษาแพทย์ได้เข้าไปนำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ ต่อคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
  -สรุปและเก็บรวบรวมข้อมูลลงในฐานข้อมูลของงานวิเทศสัมพันธ์

  2). ประสานงานโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจำบ้านกับนานาชาติและการนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติสาหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (International Residency Exchange and Presentation in International Conference for Residents and Fellows)
  -ดำเนินการนำเสนอโครงการเข้าที่ประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อขออนุมัติในหลักการและทุนสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณ
  -ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
  -ดำเนินการประกาศรับสมัคร จัดทำและส่งเอกสารการสมัคร 4 ครั้งต่อปีการศึกษา
  -ประสานงานในการเชิญคณะกรรมการพิจารณาสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน
  - ดำเนินการประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก
  -ติดตามเอกสารและดำเนินการเบิกเงินทุนให้กับผู้ได้รับทุน
  -สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละรอบของการเปิดรับสมัคร
  -ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

  3). ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
  -จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศ
  -จัดพิธีการต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติที่มาเยี่ยมเยียนคณะ
  -จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน
  -จัดการศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศให้แก่ผู้บริหารของคณะฯ
  -แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

  4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 จนถึง    วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2561
  กรุณาส่งเอกสารการสมัคร (pdf ไฟล์) ตามที่ระบุด้านล่าง มาที่ siiro@mahidol.ac.th
  - จดหมายสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ) เรียน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ / Deputy Dean for International Relations)
  - แนบประวัติโดยย่อ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) โปรดระบุชื่อบุคคลอ้างอิงและเบอร์โทรศัพท์จากที่ทางานปัจจุบันหรือที่ทางานเดิม
  - เอกสารทางด้านการศึกษา
  - สำเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
  - ใบแสดงผลการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEIC
  - หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเดิม (ถ้ามี)
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสที่ 1 พฤศจิกายน 2561
  3. สอบข้อเขียนในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 10.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 12.00 น.
  สอบสัมภาษณ์ในวันพุทธ์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.
  4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ได้ทางhttp://www1.si.mahidol.ac.th/en/international-office/

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนตามวุฒิ

  วุฒิปริญญาตรี : 19,500 บาท วุฒิปริญญาโท : 22,750 บาท

  2. ค่ารักษาพยาบาลสาหรับเจ้าหน้าที่ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร รวม 20,000 บาทต่อปี

  3. สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4199465
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :