รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  3 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขา ชีวเคมี/ เภสัชวิทยา/ เภสัชศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล/ เภสัชพันธุศาสตร์/ พันธุศาสตร์มนุษย์/ สาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, โปรแกรมการคำนวณทางสถิติ เช่น SPSS หรือ MS EXCEL, โปรแกรมการนำเสนอ และโปรแกรมการจัด reference เช่น endnote เป็นต้น
  4. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในรายการดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      - จบปริญญาตรีเภสัชศาสตรื
      - ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางชีวเคมีหรือชีวโมเลกุลทางเภสัชศาสตร์เพื่อการรักษาเฉพาะราย Personalized Medicine) หรือ การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine)
      - ประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุศาสตร์โดยใช้เทคนิค Genome-wide association study (GWAS) หรือ Next-generation sequencing (NGS)
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ภาระงานด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาที่ดำเนินการโดยภาควิชาชีวเคมีหรือรายวิชาอื่นๆ ของคณะเภสัชศาสตร์
  2. ภาระงานด้านการวิจัย
  3. ภาระงานด้านการบริการวิชาการ
  4. ภาระงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  5. ภาระงานที่รับผิดชอบต่อองค์กร เช่น ภาระงานมอบหมาย ภาระงานมุ่งยุทธศาสตร์ และภาระงานเพื่อส่วนรวม เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  31,500 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ