รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  4 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

                    ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

                    ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนตามวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาใบสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                          - IELTS (Academic Module)                   ไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          - TOEFL IBT (Internet Based)                 ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          - TOEFL - ITP                                        ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          - TOEFL - CBT                                       ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          - TOEIC                                                 ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          - MU GRAD Test                                   ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                    ๓. มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                    ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet 

                    ๔. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล

                    ๕. มีความรู้พื้นฐานในการค้นหา สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ

                    ๖. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                    ๗. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและสามารถใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

                    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นและประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานโดยทั่วไป มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานคุณภาพงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                    ๒. กำหนดกรอบ หรือแนวทางให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

                    ๓. ประสานงาน ดำเนินการ จัดการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงาน

                    ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของส่วนงานเสนอผู้บริหาร

                    ๕. ให้คำแนะนำ ปรึกษา พร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

                    ๖. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียน ๒. สอบปฏิบัติ ๓. สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๙,๕๐๐ บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419729
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ