รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานเทคโนโลยีการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  19 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

              1.  เพศชาย/หญิง

              2.  อายุไม่เกิน 30 ปี

              3.  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ เวชนิทัศน์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

              4.  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป)

              5.  มีความรู้ด้านการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมถึง infographic, motion graphic

              6.  มีความสามารถด้านการใช้งานโปรแกรมของ Adobe โดยเฉพาะ After Effect, Illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมอื่นสำหรับงานผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม

  ความสามารถพิเศษ

              1. มีประสบการณ์จัดทำเว็บไซต์หรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

              2. มีประสบการณ์ใช้ learning management system (LMS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

              3. มีประสบการณ์ในการทำสื่อปฏิสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

         

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.          งานผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาระงานหลัก 80%)

                  - งานออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ในลักษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม

                  - งานออกแบบและผลิตสื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนประเภทอื่น เช่น โมเดลแบบจำลอง ระบบตรวจข้อสอบ lightboard และ smart classroom

                  - ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (MOODLE และ CANVAS)

              2. งานสนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัยและระบบงานภายใน (ภาระงานรอง 20%)

                  - ระบบจัดการความรู้ภายในองค์กร (MUIC WIKI)

                  - จัดพิมพ์นามบัตร บัตรประจำตัว ป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายบอกทาง

                  - สนับสนุนและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาอื่นทั้งในและนอกสถานที่

                  - สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์สอบมาตรฐานวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Test Center)   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าสอบคัดเลือก

              1. ข้อสอบพื้นฐานของวิทยาลัยฯ (ข้อเขียนและปฏิบัติ)

              2. ข้อสอบความรู้เฉพาะทางด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์ และแอนิเมชั่น (ข้อเขียนและปฏิบัติ)

              3. สอบสัมภาษณ์ (ต้องส่ง portfolio ผลงานด้านการผลิตสื่อของผู้สมัครเอง ก่อนสัมภาษณ์ 7 วัน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน  21,500  บาท

  ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ