รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  26 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง 
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า
  • มีความรู้และความเข้าใจด้าน Hardware, Lan, Network เบื้องต้น
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

  2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ

  3. ติดตั้ง ดูแล ปรับปรุง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของงาน IT

  4.ให้คำแนะนำ/ให้บริการความช่วยเหลือด้าน IT รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและข้อเสนอแนะ แก่ผู้ใช้งาน

  5.จัดทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พบ  และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  7. ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น. และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าสอบคัดเลือก

  1.สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel) และสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง

  2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 21,500 บาท

  ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ