รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชารังสีวิทยา สังกัดฝ่ายวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  10 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  12 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  25 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ การใช้งานโปรแกรมสถิติ, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ เวชระเบียน
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
  4. กรุณาแนบ Personal Statement (หนังสือแนะนำตัว) มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยในสาขาวิชารังสีรักษา ช่วยศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาและวางแผนดำเนินงานในด้านต่างๆ ปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนด้านวิจัยของสาขาวิชารังสีรักษา รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวห้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ