รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  3 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  3 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการแปล/ ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์/   การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาและการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ        
  3. มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ /ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
  4. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในระดับดี-ดีมาก
  5. มีทักษะ ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ

  1. ด้านการออกข้อสอบภาษาอังกฤษและประเมินผล
  2. ด้านการให้บริการด้านภาษาอังกฤษและการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
  3. ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสอนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน  ๓๑,๕๐๐ บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท  อัตราเงินเดือน  ๒๖,๒๕๐ บาท

  สวัสดิการตามประกาศมหาวิทยาลัยและส่วนงาน : ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา

  คู่สมรส บุตร/ประกันสังคม/ เงินชดเชย/ เงินสงเคราะห์/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร/ สวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร อื่นๆ 

   

            

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 4125 ext. 251
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ