รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  25 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ด้านการการประชาสัมพันธ์ หรือด้านการศึกษาหลังปริญญา หรือประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพ หรือประสบการณ์ด้านอื่นที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งงานที่รับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  ๓. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Excel / MS Word
  ๕. มีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
  ๖. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันหรือมีปริมาณงานมากได้
  ๗. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  ๘. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานต่างๆของภาควิชา เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานการศึกษา งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานระเบียบแบบแผน เป็นต้น
  ๒. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ
  ๓. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อ นัดหมาย และประสานงานต่างๆ
  ๔. ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาต่างๆ
  ๕. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เกี่ยวกับ
       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
       - ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ข่าวสารปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
         การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
       - สอบปฏิบัติการแปลบทความภาษาอังกษ การใช้โปรแกรมในการทำงานเอกสาร (Word,
          Excel)
       - การร่างหนังสือราชการโต้ตอบ การเขียนโครงการ
   ๒. สอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท บวกประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ