รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  3 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  19 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

                    ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

                    ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนตามวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาใบสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                          - IELTS (Academic Module)                   ไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          - TOEFL IBT (Internet Based)                 ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          - TOEFL - ITP                                        ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          - TOEFL - CBT                                       ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          - TOEIC                                                 ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          - MU GRAD Test                                   ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                    ๓. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                    ๔. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

                    ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                    ๖. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

                    ๗. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

                    ๘. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

                    ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ การสรรหา การคัดเลือก การดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง

                    ๒. จัดทำทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร ดำเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน การทดลองงาน การต่อเวลา เปลี่ยนสถานภาพ เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย/ตัดโอน และการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

                    ๓. ดำเนินการด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการและสายสนับสนุน

                    ๔. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การพัฒนาและอบรมพนักงาน การลาและสิทธิการลาด้านต่างๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                    ๕. การดำเนินเรื่องอนุมัติเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  การจัดทำสัญญาจ้าง คำสั่ง ประกาศ

                    ๖. รับผิดชอบระบบการบันทึกและรายงานผลเกี่ยวกับการขาดลามาสายและการเข้างาน ระบบการลาออนไลน์

                    ๗. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียน

  ๒. สอบปฏิบัติ

  ๓. สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐ บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419729
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ