รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรโยธา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  13 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทไม่ต่ำกว่าภาคีีวิศวกรโยธาจะได้รับพิิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

  ๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๕. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ

  ๖. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๗. สามารถสำรวจตรวจสอบพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรมโดยนำข้อมูลมาวางแผน วางโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อย่างเป็นระบบ

  ๘. วิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบอาคาร การจัดทำโครงการ จัดทำบันทึกข้อตกลง (TOR) สำหรับการจ้างก่อสร้างหรือจ้างปรับปรุงอาคารเขียนแบบเบื้องต้นด้วย Auto CAC 3 D หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องสามารถถอดแบบประมาณราคากลางและจัดทำ BOQ

  ๙. ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโดยตรวจสอบคุณภาพงานและจัดทำรายงานการควบคุมงานหรือตรวจรับงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

  ๑๐. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการประหยัดพลังงานภายในและภายนอกอาคาร ระบบความปลอดภัยและเรื่องการใช้เซลล์แสงอาทิตย์

  ๑๑. มีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อาทิ การปฏิบัติงานกลางแจ้ง การเดินสำรวจอาคารและพื้นที่โดยรอบ การนำเสนอโครงการด้วยวาจา การติดต่อประสานงานกับบุคลากรของสถาบันฯ และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างสุภาพและการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (service mind)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   ๑. ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา

   ๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   ๓. ความรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรมจรรยาบรรณและรักษาผลประโยชน์ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   ๑. สอบสัมภาษณ์

   ๒. สอบข้อเขียน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

      คุณวุฒิ : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท แรกบรรจุ (ปริญญาตรี 19,500.-บาท ปริญญาโท 22,750.-บาท) ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติ

      สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒-๔๔๑-๙๐๐๓ ถึง ๗ ต่อ ๑๑๒๐
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ