รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  บรรณารักษ์ (งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  23 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  7 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  2.คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา          การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3.มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิเคราะห์สถิติในการปฏิบัติงานได้

  5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจให้บริการ มีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารได้ดี

  6. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ปี

  7. สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.รับผิดชอบงานติดต่อร้านค้าเพื่อจัดซื้อหนังสือ

  -  ตรวจสอบความซ้ำ/จัดทำรายชื่อหนังสือเสนอซื้อ

  -  ส่ง e-mail รายชื่อหนังสือเสนอซื้อให้ร้านค้าเพื่อเสนอราคา และสั่งซื้อ

  -  จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อ

  -  ตรวจรับ/ตรวจความเรียบร้อยของตัวเล่มหนังสือซื้อพร้อมเอกสาร ที่ได้รับจากร้านค้า

  -  รับผิดชอบงานเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศก่อนส่งให้บริการ

  2. ปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

  3. รับผิดชอบงานมหกรรมหนังสือ (งานบุ๊คแฟร์)

  4. รับผิดชอบงานเอกสารการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

  5. ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :  - คุณวุฒิปริญญาตรี  19,500 บาท

                          - คุณวุฒิปริญญาโท  22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ