รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (หน่วยสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  23 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  7 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  2. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   

  3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบ และจัดทำ Infographic, Motion graphic และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และ Art work

  4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบันทึก ตัดต่อและจัดทำ วีดิทัศน์

  5. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้อง

  มีอายุไม่เกิน 2 ปี

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ออกแบบ และจัดทำ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

  2. ออกแบบ และจัดทำ Infographic, Motion graphic ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

  3. ออกแบบ และจัดทำ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค และ Art work ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

  4. วางแผนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

  5. วางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก

  6. วางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และดำเนินการให้สามารถจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานได้

  7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :  - คุณวุฒิปริญญาตรี  19,500 บาท

                          - คุณวุฒิปริญญาโท  22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ