รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเอกสารสนเทศ (หอสมุดกลาง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  หอสมุดกลาง สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีความสามารถและประสบการณ์ในการศึกษา วิเคราะห์และการจัดการข้อมูล

  ๔. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

  หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ MS-Office, Internet

  ๕.  มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และมีใจรักในการบริการ

  ๖. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒  ปี

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติหน้าที่งานบริการสารสนเทศ ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากร บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์
  2. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประมวลผลข้อมูลสถิติ และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ
  3. ออกแบบงานประชาสัมพันธ์การบริการ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :       - คุณวุฒิปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐ บาท

                               - คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ