รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (หน่วยสารบรรณ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  20 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารจัดการ เอกภาษาอังกฤษ  หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office /Social Network ได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศในระดับดี  (ถ้ามีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์  ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. มีบุคลิกภาพ กระตือรือร้น มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2  ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

  ๒. รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานความร่วมมือจากต่างประเทศ

  ๓. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ

  ๔. ร่าง โต้ตอบจดหมายภาษาต่างประเทศ เขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  ๕. ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนผู้เข้ารับการ  ฝึกอบรม และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

  ๖. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :       - คุณวุฒิปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐ บาท

                               - คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ