รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (สำนักงานผู้อำนวยการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือการให้ทุนวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
  2.  มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย นิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนนและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 
    2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  5.  มีทักษะการสื่อสาร  มีจิตบริการ   มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  6.  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือการให้ทุนวิจัย  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันฯ
  2. จัดทำร่างสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการบริการวิชาการ การนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
  3. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นธรรม และให้ความเห็นสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริการวิชาการ  และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. งานด้าน Material Transfer Agreement และ Clinical Trail Agreement
  5. จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาว่าจ้างโครงการบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา
  6.  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ อ่อนไหวและควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2.  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ อัตราเงินเดือน 19,500 – 50,000 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ