รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์ (สำนักงานผู้อำนวยการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  16 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  16 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร มีประสบการณ์การเขียนข่าวและบทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อยุคใหม่และ social media
  3. มีทักษะในการเขียนข่าวและบทความให้มีความน่าสนใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนนและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  6. มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  7. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  9. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร มีประสบการณ์การเขียนข่าวและบทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
  2. เขียน รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ภาพข่าว บทความ วารสาร สไลด์หรือ   วีดีทัศน์ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของสถาบันฯ
  3. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันฯ ทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ
  4. บริหารดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ เช่น website หรือสื่อ social Media ของสถาบันฯ 
  5. เป็นตัวแทนของสถาบันฯ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ในงานที่สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นส่วนร่วมของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  6. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษ ของสถาบันฯ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ อัตราเงินเดือน  19,500 – 35,000 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ