รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิจัยและวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการนำเสนอหรือจัดแสดงผลงาน เช่น การออก Event, Roadshow, ออกบูทหรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนนและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  4. มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และบริหารจัดการงานในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถพูดในที่สาธารณะได้ มีความคล่องตัวในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  8. มีประสบการณ์ด้านการนำเสนอหรือจัดแสดงผลงาน เช่น การออก Event, Roadshow, ออกบูทหรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรม และการนำเสนอผลงานของสถาบันฯ ในรูปแบบการออก Event, Roadshow, ออกบูทหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ประสานงานและบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ ทั้งในและนอกสถานที่
  3. เป็นผู้แทนสถาบัน ฯ ในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานแสดงนิทรรศการและงานแสดงผลงานต่าง ๆ  
  4. ดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ประสานงานและติดตามโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี รวมถึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย ของคลินิกเทคโนโลยี และลงพื้นที่สำรวจความต้องการและให้บริการคำปรึกษาเทคโนโลยีกับชุมชน
  5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2.  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ อัตราเงินเดือน 19,500 – 35,000 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ