รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผนกลยุทธ์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  9 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  29 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้  

  • คุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ
  • สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  •  ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน  ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร 
  • ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นที่มีคะแนนเทียบเท่ากัน โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
  • นับถึงวันยื่นใบสมัคร (สามารถยื่นผลคะแนน ณ วันสอบสัมภาษณ์ได้)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • เป็นผู้มีความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร, แผนงานและงบประมาณระดับองค์กร, ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ทุก ๔ ปี/การทบทวนแผนยุทธศาสตร์รายปี
  2. การวางแผนกลยุทธ์องค์กร, แผนงานและงบประมาณระดับองค์กร, ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร
  3. จัดเตรียมโครงการใหม่เพื่อขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน หรือจากแหล่งทุนภายนอกทั้งแผนบูรณาการและงบยุทธศาสตร์
  4. จัดทำรายงาน การติดตามประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทแห่งชาติด้านต่างๆ
  5. การจัดแบ่งหน่วยงาน ตั้งใหม่/ย้าย/ยุบ ภายในคณะฯ
  6. จัดทำแผน ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
  7. จัดทำแผน ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ EdPEx
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1) สอบข้อเขียน  2)  สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3)  สอบสัมภาษณ์                                    

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อ          สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท                                     17,500  บาท

  การรักษาพยาบาล                                    สิทธิกองทุนประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :