รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ประกันคุณภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  9 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  29 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน  ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร 
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นที่มีคะแนนเทียบเท่ากัน โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (สามารถยื่นผลคะแนน ณ วันสอบสัมภาษณ์ได้)
  5. หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น มาตรฐาน HA, TQA, ISO, JCI  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการตามระบบคุณภาพ
  2.  ปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
  3.  จัดทำแผน ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ EdPEx
  4.  จัดการสำรวจดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมนา/เสวนา และเผยแพร่ข้อมูล
  5.  ประสานงานประกันคุณภาพภายในร่วมดำเนินการจัดทำฐษนข้อมูลต่างๆและจัดทำ  รายงาน
  6.  จัดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1) สอบข้อเขียน  2)  สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   3)  สอบสัมภาษณ์                                  

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  15,000 บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท  17,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :